Privacyverklaring

Matthijs de Kievit Online strategie & content is de eenmanszaak van Matthijs de Kievit (hierna genoemd ‘ik’ of ‘Matthijs de Kievit’).

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder beschrijf ik welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ik daarmee omga. Ik behoud het recht om deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Je word aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Als ik wijzigingen doorvoer in mijn privacybeleid dan communiceer ik dat duidelijk via deze website.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Matthijs de Kievit

Ik verwerk persoonsgegevens die door jouw aan mij zijn verstrekt als (potentiële) klant, relatie, leverancier of wederpartij. Ik gebruik de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ik ze heb gekregen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die ik nodig heb om mijn administratie te doen.
 • Contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen en andere evenementen.
 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals je contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • Je voor-en achternaam;
 • Je adresgegevens;
 • Je telefoonnummer;
 • Je e-mailadres;
 • Je KVK-nummer.

2. Doel van de verwerking

Ik verwerk je persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin je ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van mijn diensten. Daarnaast worden je gegevens gebruikt om je van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen. Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens met derden deel, bijvoorbeeld met een boekhouder. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

4. Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Hierbij maak ik onderscheid tussen noodzakelijke cookies om de website goed te laten werken. Deze cookies zijn:

 • Van het CMS WordPress.
 • Van Adobe om lettertypes goed weer te geven.
 • Van Google Analytics en Google Tag Manager. Deze cookies registreren informatie over je bezoek op mijn website. Ik kan bijvoorbeeld zien waar bezoekers vandaan komen, hoe lang ze op mijn website blijven en welke pagina’s ze bezoeken. Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren. Deze informatie wordt na 1 jaar verwijderd. Met het bezoeken van mijn website kan ik geen persoonlijke informatie zoals naam, adres of woonplaats herleiden.

5. Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

6. Rechten van betrokkenen

Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Matthijs de Kievit. Ook heeft iedereen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je verwerk in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ik zal er op voorhand wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@matthijsdekievit.nl. Als je vind dat ik niet op correcte wijze met je persoonsgegevens omga, dan verzoeken ik je om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Gegevens naar buitenland

Als er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die ikdaarbij hanteer is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

Laatst bijgewerkt op 12 november 2020.